රනිල්ගේ නායකත්වය පිලිගෙන ආපහු එන්න. රනිල්ගෙන් පොදු සමා කාලයක්.

0
81

රනිල්ගේ නායකත්වය පිලිගෙන ආපහු එන්න. රනිල්ගෙන් පොදු සමා කාලයක්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය අත හරිමින් සමගි ජන බලවේගය සමග එක්වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විවිධ පාර්ශව වෙත පොදු සමා කාලයක් ප්‍රකශයට පත් කිරිමට එම පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර ඇති බවට වාර්ථා වේ.

එ බව ලිපියක් මගින් අදාල පාර්ශව වෙත දැනුම් දීමට කටයුතු කර ඇත.

එම ලිපියෙහි සදහන් වන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අද්විතීය නායකත්වය පිළිගනිමින් නැවත පක්ෂයට එකතු විය යුතු බවය. ඊට අමතරව 2025 එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් වීමට නියමිත රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පක්ෂය විසින් ඉදිපත් කර ඇති වැඩ පිළිවෙළට ක්‍රියාශිලීව දායකත්වය ලබා දිය යුතු බවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here