මත්පැන් අලෙවිසැල් විවෘත කරයි.

0
188

ඇදිරි නීතිය ලිහිල් කරනු ලබන කාල සීමාවේ දී, මත්පැන් අලෙවි සැල් විවෘත කර තැබීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here