සහන මල්ලෙන් සතොසට වාසි!

0
94

මෙවර අලුත් අවුරුදු සමයේ ආදායම් වාර්තාවක් තැබීමට සතොස සමත් වී තිබේ.

මේ වෙළඳ අමාත්‍යංශය ඒ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ නිවේදනයයි .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here