සසුනට අරුණින් මානජ්ජාව බොදු දනන්ට පූජා කළ චෛත්‍යය. සිරස විකාශය.

0
278

සසුනට අරුණින් මානජ්ජාව බොදු දනන්ට පූජා කළ චෛත්‍යය. සිරස විකාශය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here