වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව දිවයින පුරා බන්ධනාගාරවලින් සිරකරුවන් 228 දෙනෙකු නිදහස් කෙරේ – බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්

0
375

වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව දිවයින පුරා බන්ධනාගාරවලින් සිරකරුවන් 228 දෙනෙකු නිදහස් කෙරේ – බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here