විපක්ෂ නායක වැඩ අවසන් කරයි. නිල රථද භාර දේ.

0
450

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදස මහතා අද සිය නිල රථ සියල්ල විපක්ෂ නායක ලේකම් හට භාර දෙනු ලැබීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here