ලොකු ලූණු අවම සහතික මිල රුපියල් 20කින් ඉහළට

0
387

ලොකුලූණු  සඳහා රජයේ අවම සහතික මිල රුපියල් 60 සිට රුපියල් 80 දක්වා ඉහළ නැංවීම මගින් ලොකු ලූණු  ගොවියාගේ ආදායම ඉහළ නැංවීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

ගොවීන්ට තම අස්වැන්න සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබාදෙමින් වගාව සඳහා ඔවුන් දිරිමත් කිරීම පිණිස ලොකු ළූණුවල රජයේ සහතික මිල ඉහළ නැංවීම සිදුකලයුතු බවට සහ එම වගාව සඳහා ඉඩම් උපරිම ඵලදායිතාවකින් යුතුව යොදාගැනීම පිණිස සුදුසු වැඩපිලිවෙලක් සැකසීම අත්‍යවශ්‍ය බවට හඳුනාගෙන ඇත.

අනුව ලොකු ළූණු කිලෝවක් සඳහා දැනට ලබාදෙන රුපියල් 60/-ක් වූ අවම සහතික මිල රුපියල් 80/- දක්වා ඉහළ නැංවීමටත්, ලොකු ළූණු වගාවන්හි ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම මගින් නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.

ඒ අනුව මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මගින් විශේෂ වැඩසටහනක් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍ය  වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දිරිපත් කල යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කරන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here