රු. මිලියන 45,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් අද

0
96

රුපියල් මිලියන 45,000ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් අද(12) පැවැත්වීමට, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කටයුතු යොදා තිබේ.

අද පෙරවරු 11.00 දක්වා ඒ සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

ලබන 16 වැනිදා ඊට අදාළ ගෙවීම් කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කළේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here