රුපියල් 5000 දීමනාව අද ලබාදෙන බව රජය පවසයි

0
84

සමෘද්ධිලාභින්ට සහ අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් වෙනුවෙන් ලබාදෙන රුපියල් 5000 දීමනාව අද (12) දිනයේ කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව ලබාදෙන බව රජය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here