රාමසාන් උපවාසයේ නිරත අඩු ආදායම්ලාභීන්ටත් රුපියල් 5,000

0
46

රාමසාන් උපවාසයේ නිරතව සිටින අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා ද රුපියල් 5,000 දීමනාව ලබාදෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පැවසීය.

එහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ,

“මේක ලබාගැනීමට අවසාන දිනයක් නෑ. ගම්බිම් බලා ගිහින් ඉන්න අයට ආපසු පැමිණි පසු සමෘද්ධි නිලධාරීන් හමුවී ඒ දීමනාව ලබාගන්න පුළුවන්. රාමසාන් උත්සවයේ නිරතව සිටින අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහාත් ඒ දීමනාව ලබාදීම සිදුකරයි.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here