රවී ඇතුළු පිරිසගේ PCR වර්තා ලැබේ

0
165
Sri Lanka's Finance Minister Ravi Karunanayake speaks to reporters in Colombo on July 15, 2015, following the lifting of Iranian trade sanctions. The easing of sanctions on Iran will deliver a much needed pick-me-up to Sri Lanka's troubled tea industry by allowing the resumption of direct exports to one of its main markets, the government said July 15, 2015. AFP PHOTO / Ishara S. KODIKARA (Photo credit should read Ishara S.KODIKARA/AFP/Getty Images)

මහ බැංකුවේ බැඳුමිකර සිද්ධියට අදාළව රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතකර සිටින රවි කරුණානායක මහතා ඇතුළු 8 දෙනාගේ PCR පරික්ෂණ වාර්තා ලැබී තිබේ.

ඔවුන් සියලුම දෙනා ආසාදිතයින් නොවන බවට වාර්තා වේ.

ඒ අනුව, රැඳවිය යුතු බන්ධනාගාරය වන කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයට ඔවුන් ව මාරුකර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here