රටේ ජනතාව අන්දනවා වෙනුවට එන්නත ගෙන්වන්න කටයුතු කරන්න. විපක්ෂ නායක.

0
230

රටේ ජනතාව අන්දනවා වෙනුවට එන්නත ගෙන්වන්න කටයුතු කරන්න. විපක්ෂ නායක.

නව වසරේ පාර්ලිමේන්තුව ඊයේ දින (5) පලමු වරට රැස්විය. එහිදි ඉතා උද්වේග කර කතාවක් කරමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ආණ්ඩුවට චෝදනා කර සිටියේ සාර්ථක කොරෝනා එන්නතක් ගෙන්වීම වෙනුවන ආණ්ඩුව ජනතාව රැවටීමේ ක්‍රියාවලියක නිරතව සිටින බවයි. එම ප්‍රකාශය ඇතුලත් සම්පුර්ණ විඩියෝව පහතින්.

රටේ ජනතාව අන්දනවා වෙනුවට එන්නත ගෙන්වන්න කටයුතු කරන්න. විපක්ෂ නායක.

නව වසරේ පාර්ලිමේන්තුව ඊයේ දින (5) පලමු වරට රැස්විය. එහිදි ඉතා උද්වේග කර කතාවක් කරමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ආණ්ඩුවට චෝදනා කර සිටියේ සාර්ථක කොරෝනා එන්නතක් ගෙන්වීම වෙනුවට ආණ්ඩුව ජනතාව රැවටීමේ ක්‍රියාවලියක නිරතව සිටින බවයි. එම ප්‍රකාශය ඇතුලත් සම්පුර්ණ විඩියෝව පහතින්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here