මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

0
60

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර කාර්යාලය මගින් රියදුරු බලපත්‍රවලට අදාළව ලබාදෙන සේවාවන් සීමා කිරීමට තීරණය කර ඇති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් සුමිත් සී.කේ අලහකෝන් මහතා පවසයි.

ඒ අනුව, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර කාර්යාලයේ රියදුරු බලපත් අංශය සඳහා 2021.04.27 වනදා සිට 2021.05.13 වනදා දක්වා කාලය තුළ දහවල් 12.00න් පසු වේලාවක් ලබාදී ඇති සේවාලාභීන් සඳහා පහත ආකාරයට සේවා ලබාදෙන බව දැනුම්දෙයි.

එම දිනයන් සඳහා දහවල් 12.00ට පෙර වේලාවක් ලබාදී ඇති සේවාලාභීන්ට දැනට ලබාදී ඇති දිනම පෙරවරු 8.30ත් පස්වරු 3.00ත් දක්වා වූ කාලය තුළ වේරහැර කාර්යාලයට පැමිණ සේවා ලබාගත හැකිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here