මැයි 24, 25 රජයේ විශේෂ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

0
40

මැයි 24, 25 රජයේ විශේෂ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

රාජ්‍ය සේවා සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය පැවසුවේ, අදාළ දිනයන් දෙක (24, 25) බැංකු සහ වෙළෙඳ නිවාඩු දින නොවන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here