පිටාර යන කලා ඔය

0
493

පවතින වර්ෂාපතනයත් සමග කලා වැවේ වාන් දොරටු විවෘත කළ බව කලාවැව කාර්යභාර ඉංජිනේරු කාර්යාලය පවසයි.

ඒ අනුව මේ වනවිට කලාවැවෙන් කලාඔයට ජල ප්‍රමාණය තත්ත්පරයට ඝණ අඩි 3800 ක් මුදා හැරෙන බව කලාවැව වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

ඡායාරූප – කාංචන ආරියදාස

 

Ada derana

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here