පාස්කු ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තාව ප්‍රසිද්ධ කරන්න.සජිත්.

0
211

මාස තුනෙන් වාර්තා හදන්න කලින් විශේෂ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව වහාම සභාගත කරන්න- විපක්ෂ නායක සජිත් කතානායකට කියයි.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here