පවුල් ලක්ෂ 14කට රු. 5000 සහනාධාරය දුන් බව රජය කියයි

0
263

14 ලක්ෂයකට අධික පවුල් සංඛ්‍යාවකට රුපියල් 5000 සහනාධාර මුදල ලබා දී ඇතැයි, රජය පවසයි.

රුපියල් 10,000 වියළි ආහාර මල්ල ලබා දී ඇති පවුල් සංඛ්‍යාව 43 දහසකට අධිකයි.

ඔක්තෝබර් මාසය තුළ හා නොවැම්බර් 10 වැනි දා දක්වා කාලය තුළ එම සහන ලබාදී තිබේ.

ඒ සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය නිදහස් කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 7.56 කි.

රුපියල් 10,000 වියළි ආහාර මල්ල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 7500 ක්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 7000 ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 4000 ක් සඳහා ලබාදී තිබේ.

රජය පැවසුවේ, වැඩිම අරමුදල් ප්‍රමාණයක් රුපියල් 5000 දීමනාව ලබාදීම සඳහා වෙන්කර ඇති අතර එය රුපියල් බිලියන 7.04 ක් බවයි.

මීට අමතරව දිස්ත්‍රික්ක 16 ක නිරෝධායන කටයුතු වෙනුවෙන් මහා භාණ්ඩාගාරය අතිරේකව වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 78.06 කි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here