නුෂාඩ් පෙරේරා ප්‍රමිති ආයතනයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි..

0
37

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ සභාපති ධුරයෙන් නුෂාඩ් පෙරේරා මහතා ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here