නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට වාහන 28 ක් ගන්න කැබිනට් අනුමැතිය

0
396

නාගරික සංවර්ධන  අධිකාරිය සඳහා කල්බදු පදනම යටතේ වාහන 28 ක් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී ඇත.

ඒ සඳහා වැය කෙරෙනා මුදල රුපියල් කෝටි 33 ක් පමණ වේ.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් සඳහා කුලී ගෙවීමේ පදනම මත ලබාගෙන ඇති වාහන වෙනුවට මෙම නව වාහන මිලදී ගැනෙනු ඇත.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු වාහන සංචිතය අධිකාරිය සතු වාහන සංචිතය ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් වාහන 45 ක් මාසික කුලි පදනම මත ලබාගෙන ඇති අතර පෞද්ගලික  වාහන සිය නිල වාහන භාවිතා කරන නිලධාරීන් 28 දෙනෙකුට ප්‍රවාහන දීමනාව වශයෙන් වසරකට රුපියල් එක්කෝටි හැට ලක්ෂයක පමණ මුදලක් වැය කරන බව අධිකරිය පෙන්වා දෙයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here