තේ කර්මාන්ත රැක ගැනීමට ඉදිරිපත් වෙන්න. විපක්ෂ නායක ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලයි.

0
200

තේ කර්මාන්ත රැක ගැනීමට ඉදිරිපත් වෙන්න. විපක්ෂ නායක ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලයි.

මෙරට ප්‍රධාන පෙලේ අපනයන බෝගයක් වන තේ කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව ගැටලු රාශියක් උද්ගතව ඇති බවත් රජය වහා ඊට මැදිහත්ව පිලියම් සෙවිය යුතු බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද දින ආණ්ඩුවට බල කරමින් කියා සිටියා.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here