තායිවානය සිය වැසියන් වෙනුවෙන් නව ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක්

0
188

තායිවානය සිය වැසියන් වෙනුවෙන් නව ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක් හදුන්වා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තරය සමග ගණුදෙනු කිරීමේ දී චීනය සමග තායිවානය පැටලීම අවම කිරීමේ අදහසිනුයි  නව ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය හදුන්වා දී ඇත්තේ. වර්තමාන ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයේ රට ලෙස දැක්වෙන්නේ චීන ජනරජය යන්නයි. මෙය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පැටලිලි සහගත බැවින් නව ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයේ තායිවානය වශයෙන් විශාල අකුරෙන් මුද්‍රණය කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව චීන ජනරජය යන්න මින් ඉදිරියට ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය තුළ භාවිත නොකෙරෙනු ඇති. දීර්ඝ කාලයක් පුරා තායිවානය චීන ජන රජය ලෙසත් චීනය මහජන චීන ජන රජය ලෙසත් නිල වශයෙන් හැදින්වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here