ජනවාරි මාසයේ දී ඩොලර් මිලියන 57.5 ක සීනි ආනයනය කරලා. 186% ක වැඩිවීමක්

0
120

2021 ජනවාරි මාසය තුළ දී මෙරටට ආනයනය කරන ලද සීනි හා රසකැවිලි සඳහා දරා ඇති සම්පූර්ණ ආනයන වියදම එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 57.5 ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නවතම විදේශීය අංශ ක්‍රියාකාරීත්ව වාර්තාවෙහි සඳහන් වේ. මෙය 2020 ජනවාරි මාසයේ සීනි හා රසකැවිලි ආනයන වියදම වූ ඩොලර් මිලියන 20.0 හා සැසඳීමේ දී 186.9% ක ඉහළ යාමකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here