ජනමාධ්‍යවේදීන්ට කොවිඩ් එන්නත ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලීමක්…

0
190
  • ජනමාධ්‍යවේදීන්ට කොවිඩ් එන්නත ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලීමක්…

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here