ගොවි දුක අසන විපක්ෂ නායකතුමා.

0
273

 

සමගි ජනබලවේගය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන “දිනමු” කමිටු පිහිටුවීමේ වැඩසටහනට සමගාමීව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද (19) මහියංගනයේ ගොවිජනතාව හමුවූ අතර එහිදී ඔවුන්ගේ ගැටලු පිළිබඳව සංවාදශීලී හමුවක්ද පවත්වනු ලැබීය. තමන් මුහුණ දී සිටින ගැටලු පිළිබඳව එම ගොවිජනතාව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සමග අදහස් දක්වනු ලැබීය.

https://youtu.be/o13ZSiuFQhohttps://m.youtube.com/watch?v=o13ZSiuFQho&feature=youtu.be

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here