කැනඩා මහ කොමසාරිස් කිරීම ගැන ස්තුතියි..! මගේ අපේක්ෂාව මෙරට සිවිල් සේවයේ සිටීමයි – නීතිපති

0
66

කැනඩා මහ කොමසාරිස් ලෙස පත් කිරීම ගැන ස්තුතිවන්ත වන බවත් තම අපේක්ෂාව මෙරට සිවිල් සේවයේ සිටීම බවත් නීතිපතිවරයා විසින් ජනාධිපතිතුමාට දැනුම් ලැබ තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here