ඉඩම් කොල්ලයක් ගැන කියන සජිත්

0
190

මහා ඉඩම් සංහාරයක් ගැන හෙලිදරව් වූ 35වන “සත්කාරය විපක්ෂ නායක ජංගම සේවය” සූරියවැව.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here