ආණ්ඩුව පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැබෑ තොරතුරු වසන් කරනවා. විපක්ෂ නායක කියයි.

0
230

ආණ්ඩුව පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැබෑ තොරතුරු වසන් කරනවා. විපක්ෂ නායක කියයි.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ ආණ්ඩුව පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැබෑ තොරතුරු වසන් කරන බවය. විපක්ෂ නායක වරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ හම්බන්තොට ප්‍රදෙශයේ පැවති විපක්ෂ නායක ජංගම සේවය අතරතුරය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here