ආණ්ඩුවට තියෙන්නේ රැවටිල්ලයි, මිත්‍යාවයි,ප්‍රෝඩාවයි, වංචාවයි විතරයි – විපක්ෂ නායක සජිත් සූරියවැව, බැදිගන්තොට 41වෙනි සත්කාරය විපක්ෂ නායක ජංගම සේවයේදී කියයි.

0
428

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ජංගම සේවයේදි දක්වන ලද අදහස් පහතින්,

සම්පූර්ණ විඩීයෝව බලන්න.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here