අද රෑ දහය දක්වා අවදානම් කාල සීමාවක්.

0
85

පළාත් පහක් ඇතුලු ප්‍රදේශ කීපයකට ඉදිරි පැය කීපයේදී අකුණු අනතුරු ඇතිවිය හැකි බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here